Mokome autistiškus vaikus socialinių įgūdžių IV dalis

Home / NAUJIENOS / Mokome autistiškus vaikus socialinių įgūdžių IV dalis
Mokome autistiškus vaikus socialinių įgūdžių IV dalis

Mokome autistiškus vaikus socialinių įgūdžių IV dalis

Dr. Scott Bellini

Pirma dalis: http://www.aboscentras.lt

Antra dalis: http://www.aboscentras.lt

Trečia dalis: http://www.aboscentras.lt

 

Intervencija

Po to kai įvertinote socialinius įgūdžius ir išsirinkote įgūdžius mokymui, atskyrėte nepakankamai išlavintus įgūdžius nuo nepakankamai taikomų ir parinkote intervencijos metodą, laikas imtis intervencijos. Socialinių įgūdžių mokymas turi vykti skirtingose vietose (namuose, klasėje, resursinėje klasėje, žaidimų aikštelėje, kitų žmonių tarpę ir t.t.) ir su skirtingais mokytojais. Neegzistuoja “geriausios” socialinių įgūdžių mokymo vietos, nors reikia turėti omenyje, kad bet kokio socializacijos mokymo tikslas yra suteikti vaikui galimybę būti socialiai sėkmingu su savo BENDRAAMŽIAIS NATŪRALIOJE APLINKOJE. Iš esmės, jei vaikas mokomas socialinių įgūdžių resursinėje klasėje (ar privataus terapeuto), būtina, kad egzistuotų planas kaip šie įgūdžiai bus perkelti iš resursinės klasės į natūralią aplinką. Tėvai ir mokytojai turi ieškoti galimybių palaikyti ir skatinti įgūdžius, kurių vaikas mokomas resursinėje klasėje ar centre.

Įgūdžio lygis priklauso nuo konkretaus vaiko. Kai kurie vaikai ims naudotis įgūdžiu jau po dviejų – trijų užsiėmimų, tuo tarpu kitiems vaikams gali prireikti trijų mėnesių, prieš tai kai jie ims “gaudytis” medžiagoje ir ims naudotis naujai įgytais įgūdžiais. Žinoma, tiesiog naudojimas ar bandymas naudotis įgūdžiu – tai tik pirmas žingsnis į socialinę sėkmę. Vaikui prireiks papildomo laiko, kad pagerintų įgūdžius, kurių jis mokosi ir kuriuos lavina. Gresham ir kt. (2001) rekomenduoja, kad socialinių įgūdžių ugdymas vyktų dažniau ir intensyviau, nei įprastas mokymas. Jie priėjo išvados, kad “trisdešimt valandų, paskirstytų per 10-12 savaičių, nepakanka”. Socialinių įgūdžių mokymas turi būti intensyvus (kiek įmanoma dažnesnis) ir visaapimantis (vyktų bet kurioje aplinkoje, kur būna vaikas).

Intervencijos vertinimas ir metodo keitimas

Nors žingsnis “intervencijos vertinimas ir metodo keitimas” nurodytas sąraše paskutinis, jis, suprantama, ne pats paskutinis savo svarba. Be to, tai neturi būti paskutinis, apie ką jūs pagalvosite, sudarydami socialinių įgūdžių mokymo programą. paprastai, vos tik aš suprantu, kokių būtent įgūdžių trūksta ir kuriuos reikia formuoti, imu sudaryti efektyvios intervencijos vertinimo metodus. Pavyzdžiui, jei intervencijos tikslas užmegzti pokalbį, tuomet kaip pagrindą imsiu duomenis apie pokalbių su bendraamžiais ir suaugusiais dažnį. Po to rinksiu duomenis apie vaiko iniciatyvą užmegzti pokalbį. Nuoseklus duomenų rinkimas būtinas siekiant įvertinti intervencijos efektyvumą. Tai leidžia mums suprasti, ar vaikas gauna naudą iš mokymo, ir kaip geriau pakeisti programą, kad geriausiu būdu būtų padėta vaikui. Mokyklos rėmuose, nuoseklūs duomenų rinkimas – tai būtina sąlyga. Kai aš dirbu su mokyklos mokytojais, mes koncentruojamės į socialinių įgūdžių mokymo ir elgesio socialinio mokymo programų sujungimą. Tokiu būdu, penktas žingsnis paprastai yra svarbus raidos, intervencijos ir tikslingumo aspektas.

Aprašyto metodo naudojimo pavyzdys

Kitas pavyzdys aprašo socialinių įgūdžių mokymo metodą mažai mergaitei, turinčiai autizmo diagnozę. Kelė lankė darželį ir turėjo vidutinių komunikacijos sunkumų. Nors jos kalbinis žodynas buvo vidutinis jo amžiaus grupei, ji retai naudojo kalbą su bendraklasiais ir mokytoju. Ji kalbėdavo tik atsakydama į tiesioginius klausimus ir įsitraukdavo į pokalbį, tik jei kiti pradėdavo pokalbį. Atitinkamai, Kelė didžiąją laiko dalį leido žaidimų aikštelėje viena, retai bendraudama su bendraamžiais. Socialinių įgūdžių vertinimas leido priimti išvadą, kad jį turi žymų įgūdžių užmegzti ir palaikyti pokalbį su bendraamžiais deficitą. Socialinių įgūdžių intervencija buvo sukurta siekiant padidinti pokalbių su bendraamžiais dažnį ir trukmę. Pokalbių su bendraamžiais duomenys (kai ji užmegzdavo pokalbį pati ir kai atsakydavo bendraamžiams) buvo renkami ir žaidimų aikštelėje, ir per pertraukas.

Du bendraamžiai-pagalbininkai buvo apsirinkti, kad dalyvautų su Kele grupiniuose žaidimuose. Bendraamžiai buvo apmokyti pradėti pokalbį ir iškart atsakyti, kai Kelė kalba su jais. Jos bendraamžiams taip pat buvo suteikta jų amžių atitinkanti informacija apie autizmą ir Kelės elgesį, mojuoti rankomis. Taip pat iki pradedant darbą žaidimo grupėje, Kelei buvo paskaityta socialinė istorija, susijusi su pokalbio užmezgimu. Kiekvieną kartą, kaip buvo perskaitoma istorija, Kelei buvo suteikiama galimybė praktikuoti įgūdį pasitelkiant vaidmeninį žaidimą. Vaikai dalyvavo žaidimo grupės darbe tris kartus per savaitę dvi savaites. Grupinio užsiėmimo metu, Kelei buvo suteikiama pagalba, kad ji pradėtų pokalbį pati, o taip pat jai buvo padedama, iškart tinkamu būdu atsakyti savo bendraamžiams, kai jie imdavo su ja kalbėti. Užsiėmimai buvo įrašomi visas dvi savaites. Po to video buvo sumontuotas, iš jo buvo išimta Kelei suteikta pagalba. Sumontuotuose video buvo epizodai, kaip Kelė laisvai ir sėkmingai bendrauja su bendraamžiais. Šiuos įrašus rodė Kelei gabaliukais po penkias minutes visas dvi savaites. Dėl video – savęs modeliavimo žymiai pagerėjo Kelės bendravimas su bendraamžiais ir grupinio žaidimo metu, ir žaidimo aikštelėje. Mokslo metų pabaigoje Kelė susidraugavo su dviem vaikais, ši draugystė tęsiasi iki šiol.

Ši straipsnio tikslas nėra duoti sąrašą visų socialinių įgūdžių intervencijos metodų, prieinamų autistiškiems vaikams. Vietoje to, straipsnis duoda socialinių įgūdžių mokymo modelį, kuris padeda tėvams ir profesionalams mokant socializacijos. Be to ne visos programos tinka kiekvienam vaikui. Pirmiausia didžioji intervencijos planavimo dalis turi būti skirta tam, kad būtų įsitikinta, kad metodai, naudojami programoje, atitiktų vaiko poreikius. Todėl būtina įvairialypė programa, kuri atitiktų individualius vaiko ypatumus (ir stipriąsias, ir stipriąsias puse). Aukščiau aprašytame pavyzdyje Kelė turėjo kasdienes socialinių įgūdžių pamokas šalia užsiėmimų su logopedu ir ergoterapeutu. Kelei reikėjo viso spektro korekcijos tam, kad būtų socialiai sėkminga. Kaip man pasakė mama, Kelė vargu bau taps vakarėlio žvaigžde arba vakarėlių liūte. Tačiau pabaigus efektyvią socialinių įgūdžių programą, Kelei buvo suteikta galimybė vystyti reikšmingus asmeninius santykius. O mums buvo duota galimybė susipažinti su nuostabiu vaiku.

Šaltinis: https://www.iidc.indiana.edu

Klauskite

s2Member®